2012/09/05

Mình thương cây mận già . Cây mận già thương mình . Dù bị gió bẻ vỡ làm ba , cây mận vẫn dâng nhựa , quả chín mọng lủng lỉu . Mùa mận chín ngày nào mình cũng tha thẩn dưới gốc mận làm đầy một bụng no nê và tròn ve rồi mới vào nhà . Cứ bảo làm sao chán cơm :-)))

1 komentář: